Sammanställning av tillfälliga stödåtgärder pga coronaviruset, uppdaterad 2020-06-25

Informationen är sammanställd av Branschkansliet (som administrerar LLBs kansli) och kommer från Regeringen, Skatteverket, Verksamt.se och andra liknande källor. OBS! Den kan snabbt ändras eller bli inaktuell. Vi friskriver oss från ansvar om informationen är felaktig eller inte har återgetts på ett korrekt sätt och råder dig att alltid kontrollera informationen mot de officiella informationskanalerna i samhället. På krisinformation.se kan du få en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset.

Tillfälligt anstånd med att betala in skatt

Om företaget drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Tänk på att du betalar en ränta på 1,25 procent för uppskovet.

Tillkommer gör även en anståndsavgift. Sedan den 1 juni är anståndsavgiften sänkt, även retroaktivt för alla anstånd som beviljats från 30 mars. Anståndsavgiften tillkommer efter sex månader en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet. Avgiften tas därefter ut för varje påbörjad kalendermånad.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Var och när ansöker man?
Ansöka via e-tjänsterna på Skatteverkets hemsida, klicka här för att komma dit. Du kan ansöka genom en blankett (SKV 4829) också, men det förlänger tiden som det tar att handlägga.

Sjuklöneansvaret

Staten står för alla sjuklönekostnader under april, maj, juni och juli 2020. Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Från och med 11 mars gäller en tillfällig ersättning för karens. Från och med 1 juni är den tillfälliga ersättningen 804 kronor före skatt. Dessutom är kravet på läkarintyg slopat, vilket innebär att en person kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan.

Vad gäller sjuklönen ska du som är arbetsgivare betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter dig sedan via skattekontot under april, maj, juni och juli. Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, snarast efter att du har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

Försäkringskassan har också startat ett kundforum, där du kan få svar på generella frågor och se svar på frågor som andra har ställt. Här hittar du kundforum om coronaviruset.

Var och när ansöker man?
Du behöver inte ansöka om att få tillbaka sjuklönen. Du betalar ut sjuklön till dina anställda som vanligt. I arbetsgivardeklaration till Skatteverket fyller du varje månad i sjuklönekostnaden. Skatteverket meddelar därefter Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto.

Korttidspermittering

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent i maj, juni och juli.

Du som företagare behöver stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal ska du istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Tillväxtverket har förtydligat inställningen till utdelningar och hur det påverkar möjligheten att uppbära stöd. Läs förtydligandet här.

Var och när ansöker man?
Du ansöker hos Tillväxtverket via den här länken. Stödet gäller retroaktivt från 16 mars och under hela 2020.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Du som är arbetsgivare betalar då enbart ålderspensionsavgiften. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25 000 kronor.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär detta att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Var och när ansöker man?
Ansök via arbetsgivardeklarationen på Skatteverkets hemsida. Klicka här för att komma till denna tjänst

Företagsakut med lån från bank, garanterat av staten

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Mer information finns också hos Riksgälden.

Var och när ansöker man?
Här finns det ingen generell ansökan utan du som företagare måste kontakta din bank.

Få tillbaka eller ändra preliminärskatt

Förslaget innebär att du kan sätta av hela av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Du kan också ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Var och när ansöker man?
Du kan ansöka om detta via Skatteverkets e-tjänster. Klicka här för att komma dit. Tänk på att om du fyller i Övriga upplysningar blir handläggningstiden längre.

Sänkning av hyreskostnaderna för vissa branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex. kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Var och när ansöker man?
Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan genom en överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april – 30 juni 2020. Ansökan görs sedan av hyresvärden via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. Ansökan kan göras av hyresvärden under perioden 1 juli 2020 – 31 augusti 2020 hos Boverket. Det är sedan sju länsstyrelser som kommer att fatta beslut.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur du går tillväga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu. Stöder måste godkännas av EU, eftersom det handlar om ett statsstöd.

Du kan läsa mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Företagslån via Almi

Almi erbjuder Brygglån, som är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag som behöver finansiering på grund av coronaviruset. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter.

Almi har även olika typer av lån i sin ordinarie verksamhet. Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer på Almis hemsida.

Var och när ansöker man?
På Almis hemsida finns e-tjänster för att ansöka direkt. Klicka här för att komma dit.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Regeringen ger ett omställningsstöd till företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020, jämfört med samma period föregående år. Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som 75 procent av den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019. Det lägsta stödet som kan beviljas är 5 000 kronor och högst 150 miljoner kronor. Stödet innebär bland annat följande.

  • Nettoomsättningen för mars och april 2020 ska understiga 70 procent av den densamma för mars och april 2019.
  • Nettoomsättningen under det närmast föregående räkenskapsåret måste ha varit minst 250 000 kronor.
  • Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur.
  • Det finns begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Var och när ansöker man?
Omställningsstöd går att söka från och med 22 juni. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet ska då betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Ansök på Skatteverkets hemsida.

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR