Sammanställning av tillfälliga stödåtgärder pga coronaviruset, uppdaterad 2020-05-25

 

Informationen är sammanställd av Branschkansliet (som administrerar LLBs kansli) och kommer från Regeringen, Skatteverket, Verksamt.se och andra liknande källor. OBS! Den kan snabbt ändras eller bli inaktuell. Vi friskriver oss från ansvar om informationen är felaktig eller inte har återgetts på ett korrekt sätt och råder dig att alltid kontrollera informationen mot de officiella informationskanalerna i samhället. På krisinformation.se kan du få en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset.

 

Tillfälligt anstånd med att betala in skatt

Om företaget drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Tänk på att du betalar en ränta på 1,25 procent för uppskovet och en särskild anståndsavgift på 0,3 procent per kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad du ska betala anståndet.

Regeringen har föreslagit att sänka räntan och avgiften på tillfälligt anstånd, så att endast räntan tas ut det första halvåret och att en anståndavgift på 0,2 procent per månad först därefter tillkommer.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Var och när ansöker man?

Ansöka via e-tjänsterna på Skatteverkets hemsida, klicka här för att komma dit. Du kan ansöka genom en blankett (SKV 4829) också, men det förlänger tiden som det tar att handlägga.

Sjuklöneansvaret

Staten står för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Den första karensdagen är slopad under perioden 11 mars – 31 maj. Dessutom är kravet på läkarintyg slopat, vilket innebär att en person kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan.

Vad gäller sjuklönen ska du som är arbetsgivare betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter dig sedan via skattekontot under perioden 1 april – 31 maj 2020. Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, snarast efter att du har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

Var och när ansöker man?

Du behöver inte ansöka om att få tillbaka sjuklönen. Du betalar ut sjuklön till dina anställda som vanligt. I arbetsgivardeklaration till Skatteverket fyller du varje månad i sjuklönekostnaden. Skatteverket meddelar därefter Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto.

Korttidspermittering

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent.

Du som företagare behöver stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal ska du istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Tillväxtverket har förtydligat inställningen till utdelningar och hur det påverkar möjligheten att uppbära stöd. Läs förtydligandet här.

Var och när ansöker man?

Du ansöker hos Tillväxtverket via den här länken. Stödet gäller retroaktivt från 16 mars och under hela 2020.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Du som är arbetsgivare betalar då enbart ålderspensionsavgiften. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25 000 kronor.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär detta att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Läs mer på Regeringens hemsida. 

Var och när ansöker man?

Ansök via arbetsgivardeklarationen på Skatteverkets hemsida. Klicka här för att komma till denna tjänst

Företagsakut med lån från bank, garanterat av staten

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Mer information finns också hos Riksgälden.

Var och när ansöker man?

Här finns det inget generell ansökan utan du som företagare måste kontakta din bank.

Få tillbaka eller ändra preliminärskatt

Förslaget innebär att du kan sätta av hela av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Du kan också ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Var och när ansöker man?

Du kan ansöka om detta via Skatteverkets e-tjänster. Klicka här för att komma dit. Tänk på att om du fyller i Övriga upplysningar blir handläggningstiden längre.

Sänkning av hyreskostnaderna för vissa branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Var och när ansöker man?

Ansökan kan göras under perioden 1 juli 2020 – 31 augusti 2020 hos Länsstyrelserna.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur du går tillväga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu.

Du kan läsa mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Företagslån via Almi

Almi erbjuder Brygglån, som är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag som behöver finansiering på grund av coronaviruset. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter.

Almi har även olika typer av lån i sin ordinarie verksamhet. Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer på Almis hemsida.

Var och när ansöker man?

På Almis hemsida finns e-tjänster för att ansöka direkt. Klicka här för att komma dit.

Ekonomiskt stöd till kultur

Du som bedriver verksamhet inom kultur och idrott ska kunna söka stöd för inkomstbortfall på grund av det nya coronaviruset och covid-19. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang och stödet omfattar totalt 500 miljoner kronor. Stödet får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödet får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 000 000 kronor. Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Var och när ansöker man?

Var du ansöker beror på vilket typ av stöd du är ute efter.

  • Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och kan sökas från och med 28 april via Konstnärsnämndens hemsida.
  • Stöd till litterärt yrkesverksamma kunde sökas hos Sveriges Författarfond under perioden 24 april – 8 maj.
  • Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet. Stödet kan sökas från och med 27 april. Du ansöker på Filminstitutets hemsida.
  • Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Kulturrådet. Det går att ansöka om från och med den 28 april på Kulturrådets hemsida.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Regeringen har föreslagit att ett omställningsstöd till företag som tappat en stor del av sin omsättning under krisen. Omställningsstöd ska ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. I förslaget, som gick ut på remiss 15 maj, anges bland annat att

  • Nettoomsättningen för mars och april 2020 ska understiga 70 procent av den densamma för mars och april 2019.
  • Nettoomsättningen under det närmast föregående räkenskapsåret måste ha varit minst 250 000 kronor.
  • Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur.
  • Det föreslås begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Var och när ansöker man?

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli. Beslut om omställningsstöd föreslås fattas av Skatteverket och stödet ska då betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ansökan om omställningsstöd ska enligt förslaget ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR